electroporation device, RF aesthetic, RF lifting, RF wrinkle, Skin moisturizing, thiết bị thẩm mỹ, Duet Apollo, Chuyên viên thẩm mỹ, điện, trung gian spa y tế, Tần số vô tuyến Nâng hạ RF, Thiết bị spa, VÒI, Chống lão hóa, nâng cổ, thẩm mỹ y tế, nhà tiên tri, cổ nhăn, chăm sóc cổ, Chăm sóc RF Laser thẩm mỹ, Tế bào gốc

2020 최신 미용기기_ 아폴로듀엣

아폴로 듀엣은 Electroporation & bi polar RF로 이루어진 전문가용 스킨케어 기기 입니다. ​ ​ Electroporation(일렉트로포레이션) 전류를 이용하여 피부에 순간적으로 미세한 홀을 만들어 화장품을 피부속까지 효과적으로 침투시켜주는 기술 – cooling -20도 – heating 45도 까지 지원 가능합니다. 온도 도달 속도가 빠르고, Read more…